تحقیق درسی ، اموزش ، حل تمرین های کتاب ، نمونه سوال و ....
 
نویسندگان
نظر سنجی
به نظر شما مطالب وبلاگ بیشتر باید در چه موضوعی باشد؟

پیوند های برتر

آموزش گام به گام والیبال (5عدی سی دی)

مونه سئوالات تاریخ سال دوم راهنمایی

سئوالات درس اول

 

1- فتح ایرا ن در زمان  کدام خلیفه صورت گرفت .

2- عمر به صلاحدید چه کسی سال  هجرت پیامبر ( ص ) را به عنوان مبدأ تاریخ اسلام  قرار داد .

3- کدام سرزمین یکی از پایگاه های مهم رومیان بود .

4- نام منشی عثمان که در همه امور دخالت داشت چه بود .

5-  پس از وفات پیامبر ( ص ) چه کسی به مقام خلافت رسید .

6- اولین کسانی که با علی ( ع) بیعت کردند چه کسانی بودند .

7- ابوبکر چه کسی را به حانشینی خود تعیین کرد .

8- دو جنگ معروف مسلمانان با سا سا نیان را نام ببرید .

9- چرا پس از ان که ابوبکر خلیفه شد حضرت علی ( ع) سکوت نمود .

10-در زمان عثمان چه قسمت هایی از ایران فتح نشد .

11- حضرت علی ( ع) در ابتدای خلافت دچار چه مشکلاتی بودند .

12- عبدالرحمن عوف برای بیعت باعلی (ع) چه شرایطی را  پیشنهاد کرد

13- مهم ترین خطراتی که پس از خلافت ابوبکر وجود داشت را بنویسید .

14- چه کسانی در تحریک علیه عثمان شرکت داشتند .

15- اعضای شورایی که عمر برای تعیین خلیفه تعیین کرده بود نام ببرید .

16- چه کسانی در آغاز خلافت ابوبکر از بیعت با او سر زدند ؟

17- چه عاملی باعث شورش مردم در زمان عثمان شد .

18- ابوبکر از مهاجرین بود یا از انصار ؟

19-چرا بعضی از نزدیکترین یاران پیامبر ( ص) در ابتدا با ابوبکر بیعت نکردند دو نفر از انان را نام بیرید .

20- مردم چه مناطقی بر علیه عثمان دست به شورش می زدند .


سئوالات درس دوم

1-  ما جرا ی حکمیت در کدام جنگ مطرح شد .

2- جنگی که بین امام علی ( ع) و معاویه روی داد چه نام داشت .

3- علی (ع) در 19 رمضان سال جهلم هجری بدست یکی از خوارج بنام ...................... در مسجر کوفه ضربت خورد .

4- علت اصلی جنگ جمل چه بود .

5- حضرت علی ( ع) کدام شهر را به عنوان مرکز خلافت خود قرار دا د چرا ؟

6- علی (ع) در چه تاریخی و بدست چه کسی به شهادت رسید .

7- برادر عایشه که از اصحاب علی (ع) بود  چه نام داشت .

8- جنگ ها ی حضرت علی را بعد از خلافت نام ببرید .

9- یک شباهت بین جنگ های نهروان و جمل را بنویسید .

10- صلح اما م  حسن و معاویه چه فوا یدی برای اسلام داشت .

11- کدام اقدام معاویه باعث اختلاف در سپاهیان امام حسن( ع) شد . شرایط صلح امام حسن (ع) با معا ویه را بنویسید .

12- جنگ نهروان بین علی (ع) و چه گروهی روی داد .

13- نخستین جنگی که بین علی (ع) پس از خلافت  انجام داد چه نام داشت و چرا به این نام خوانده شد .

14- سر انجام محمد ابن ابی بکر و مالک اشتر را بنویسید .

15- فرمانده سپاه امام علی و امام حسن چه کسانی بودند .

16- خوارج چه کسانی بودند و چرا امام علی (ع) با آنان به جنگ پرداخت ؟

17- هدف اصلی معاویه چه بود و برای رسیدن به آ ن چه می کرد .

18- به چه علتی امام علی (ع) معاویه را از حکومت شام بر کنار کرد .

 


سئوالات درس سوم

1- آخرین اقدام معاویه برای تبدیل خلافت به سلطنت چه بود ؟

2- چه کسی مأ مور یت داشت تا  امام  حسین و یارا نش را به محاصره در آورد ؟

3- سنگ دل ترین مأ مور بنی امیه که بود ؟

4- چه کسی آخرین خلیفه بنی امیه ( مروان حمار ) را شکست داد ؟

5- در دمشق حضرت ......... و امام .............. با ایراد سخنرانی های کوبنده حقیقت واقعه کربلا را روشن کردند .

6- پس از یزید ............ به حکومت رسید .

7- مهمترین علل سقوط بنی امیه قیام .................. بود .

8- در کوفه هیجده هزار نفر برای خلافت امام حسین ( ع) با .................. بیعت کردند .

9- مهمترین قیام هایی که بعد از واقعه کربلا بر علیه بنی امیه روی داد را نام ببرید .

10- چرا امام حسین مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد .

11- علل سقوط بنی امیه را بنویسید .

12- معاویه با انجام چه کارهایی خلافت را به سلطنت تبدیل کرد .

13- چرا امام حسین با یزید بیعت نکرد .

14- یکی از سرداران این زیاد که در ابتدا ی جنگ به امام حسین پیوست .

15- چه کسی عده زیادی را در خراسان بر علیه بنی امیه  به دور خود جمع کرد .

16- کدام یک از امامان معارف اسلامی را در اوخر حکومت بنی امیه گسترش داد .

17- دشمنی اصلی حجاج و بنی امیه با چه کسانی بود .

18- چرا بر ضد بنی امیه قیام های زیادی صورت می گرفت .

 

 

سئوا لات در س چهارم

1- دستور قتل ابومسلم را چه کسی صادر کرد .

2- امام موسی کاظم ( ع) در زمان کدام خلیفه عباسی یه شهادت رسید .

3- بنای شهر بغدا د توسط  کدام  خلیفه صورت گرفت .

4- کدامیک از خلفای  عباسی امام رضا (ع) را به ولیعهدی بر گزید .

5-  امام رضا (ع) توسط کدام خلیفه عباسی به شهادت رسید .

6-  مهمترین قیامی که به خونخواهی ابومسلم روی داد کدام بود .

7- کدامیک  از خلفای ینی عباس دستور قتل برمکیان را صادر کرد .

8- منصور چون در ابتدا از قدرت ............ می ترسید او را با حیله و ناجوانمردانه به قتل رسانید .

9- برمکیان سمت وزارت .............. را بر عهده داشتند.

10- نخستین کسی که از عباسیان به حکومت رسید .

11- امام موسی کاظم بدستور ................ به شهادت رسید .

12-امام جعفر صادق (ع)  در اوایل حکومت بنی عباس زندگی می کرد .

13- سردار ایرانی مأ مون ................ نام داشت .

14-  .............. خلیفه عباسی تقریباً تمامی قیام های شعیان را سرکوب کرد .

15- چرا مأ مون امام رضا (ع) را از مدینه  به خراسان آورد .

16- دلایل ضعف عباسیان را نام ببرید .

17- علت عظمت و قدرت  حکومت عباسیان چه بود .

18- بر مکیان چه  کسانی  بودند .

19- مشهورترین خلیفه عباسی را نام ببرید .

20- عباسیان چکونه به خلافت رسیدند .

 

سئوالات درس پنجم

1- پایتخت سلسله سا مانیان کدام است .

2- بلعمی و جیهانی از وزیران مشهور کدام دوره هستند .

3- سپهسالاران فرماندهی سپاه ................ بودند

4- مازیار در چه شهری دست به قیام زد .

5- مؤ سس سلسله صفاریان که بود .

6- شاعر دوره سامانی چه کسی بود .

7- چه کسی در آذربایجان بر علیه خلیفه عباسی دست به قیام زد .

8- اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از اسلام را چه کسانی تأ سیس کردند .

9- ابو علی سینا وزیر کدام دولت بود و در کدام دوره زندگی میکرد .

10- از معرو فترین سپهسالاران سامانی ............. بود .

11- در دولت سامانیان جای وزیران بزرگ را .............. گرفتند .

12- مأ مون یکی از معروفترین سرداران خود به نا م ..........  را به عنوان  ............. به خراسان فرستاد .

13-  یعقوب از گروه ................ بود و سلسله ای که تشکیل داد  ................ نامیده شد .

14- یعقوب در ابتدا  .............. بود .

15- مؤ سس سلسله سامانیان  و پایتخت و یکی از وزیران معروف  این دولت را  نام ببرید .

16- سپهسا لاران چه کسانی بودند و معروفترین آنان  را نام ببرید .

17- عیاران به چه گروهی  می گفتند و رهبری آنان را چه کسی بر عهده داشت .

18-  دانشمندان دوره سامانیان را نام ببرید .

19- حکومت طاهریان در کدام منطقه بود و پایتخت آن چه شهری بود .

20- آخرین امیر طاهری که بود و با حمله چه کسی از بین رفت .

21- قیام مازیار بدست چه دولتی از بین رفت .

22- چرا خلیفه میان امیر اسماعیل سامانی و عمرو لیث اختلاف ایجاد می کرد .

23-  سلسله سامانی بدست چه کسانی از بین رفت .

24-  در زمان عباسیان امیر به چه کسی گفته می شد .

25-  مهمترین سرزمینی که برای آنجا امیر فرستاده میشد کجا بود چرا ؟

سئوالات درس ششم

1-  مشهورترین  فرمانروای دیلمی چه نام داشت .

2- پایتخت  مردآویج کدام شهر  بود .

3- علویان طبرستان   بدست کدام سلسله  از میان رفتند .

4- علویان  چه کسانی را به دین اسلام وارد ساختند

5- مؤ سس آل زیار که بود .

6-  ابو علی سینا در اواخر عمر  وزیر  یکی از شاهزادگان .............  بود .

7-  مشهورترین سران  علویان را  نام ببرید

8- پس از مرد آویج برادرش ................. به حکومت آل زیار رسید .

9-ناصر کبیر و داعی کبیر از مشهورترین سران ....................... بودند

10- از روزگاران قدیم به قسمت کوهستانی گیلان ................. و ساکنان آن را ................. می گفتند .

11- به دستور عضدالدوله بر رودخانه کُر در ............... سدی ساختند که  به ..................... معروف است . 

12- بیمارستان عضدی را ..........................  در بغداد  تأ سیس کرد .

13- از سرداران دیلمی بودم که در خدمت علویان بودم بعد ها حکومت مستقلی را تشکیل دادم  . من  کیستم :

14- چرا مرد آویج دستور داد تا بسیاری از آداب و رسوم  درباری ایران باستان را دوباره احیا ء کنند .؟

15- مهمترین اقدامات امیر عضد الدوله دیلمی را نام ببرید .

16- علویان طبرستان از نوادگان چه کسی بودند .

17-  مرد آویج که بود و چه آرزویی داشت .

18-  کدام یک از برادران آل بویه توانست به بغداد حمله کند نتیجه آن چه بود .

19-  علوی یعنی چه ؟

 

 

 

 
 

 

نمونه سئوالات سال دوم راهنمایی میان نوبت دوم جهت خود آزمایی

فاتح جنگ ملازگرد چه کسی بود ؟

1

  شاهرخ کدام شهر را مرکز هنرمندان و دانشمندان قرار داد ؟

2

کمال الدین بهزاد از معروفترین نقاشان کدام دوره به شمار می رفت ؟

3

ترکان مجموعه قبایلی بودند که وجه مشترک آنها ..................... و زندگی دامداری بود .

4

 مشهورترین فرمانروای غزنوی سلطان .................. بود .

5

بنبان گذار سلسله ی سلجوقیان ..................... نام داشت .

6

مشهور ترین وزیر دوره ی سلجوقی .......... است که از بنا های مهم او  مدارس ............... بود

7

هلا کوخان پس از فتح ایران ............... پایتخت خود قرار داد و سلسله ای را تأ سیس کرد که به ........... شهرت یافت .

8

همسر شاهرخ به نام .......... د رشهر مشهد مسجد ..... را بنا کرد .

9

 در ایران پس از اسلام شهر های مرو ................... و ............... شهرت جهانی داشتند .

10

در اثر حمله ی هلا کوخان مغول اسماعیلیان سر کوب شدند . ص (              ) غ (         )

11

طغرل توانست در جنگ دندانقان سلطان مسعود غزنوی را شکست دهد . ص (       )   غ (     )

12

چرا پس از ملکشاه ونظام المک طوسی قلمرو سلجوقیان تجزیه شد .

13

علت عدم موفقیت سلطان سنجر در حفظ قدرت سلجوقیان چه بود .

14

چرا دولت خوارزمشاهیان دارای بنیان های محکم و استواری نبود .

15

بهانه ی حمله ی چنگیز خان برای لشکر کشی به ایران چه بود .

16

چرا فرزندان چنگیز خان پس از مرگ او تصمیم گرفتند بار دیگر به ایران حمله کنند .

17

خواجه رشید الدین فضل ا... وزیر کدام یک  از ایلخانان بود و در زمان او کشور چگونه اداره می شد .

18

آخرین ایلخانان مغول چه کسی بود و چرا پس از مرگش قلمرو او میان سر داران مغول تجزیه شد .

19

دولت سر بداران چگونه تأسیس شد .

20

چرا مسلمانان توانستند پیشرفت های علمی بسیاری داشته باشند .

21

در دوره سلجوقیان اتابک  چه کسی بود و چه وظایفی داشت .

22

دو برادر که ریاست قیام سر بداران را بر عهده داشتند را نام ببرید .

23

پایتخت ملکشاه :

24

مر کز حکومت علویان :

25

در قدیم به قسمت کوهستانی گیلان می گفتند .

26

مرداویج کار خود را با تصرف کدام نواحی آغاز کرد .

27

رودکی شاعر معروف ایرانی در کدام دوره می زیست .

28

پس از شیخ خلیفه شاگردش  ......................... را استاد را در پیش گرفت .

29

در زمان سلجوقیان رهبری اسماعیلیان را شخصی به نام ................ بر عهده داشت .

30

با حمله ی هلا کوخان به بغداد حکومت عباسیان منقرض شد .

31

مسلمانان به فرماندهی صلاح الدین ایوبی بیت المقدس را باز پس گرفتند .

32

دو وزیر معروف ایلخانان را نام  ببرید

33

خصوصیات قرون وسطی را بنویسید .

34

من کیستم : از جمله کسانی هستم که در مقابل مغولان ایستادگی کردم و در چندین جنگ مغولان را شکست دادم اما سر انجام از چنگیز خان شکست خوردم .

35

چه کسی مردم را بر علیه مغولان به قیام دعوت می کرد و سر انجام بدست مغولان به دار آویخته شد .

36

آخرین ایلخان مغول که بود و چرا بعد از او سلسله ایلخانان از بین رفت .

37

چه تفاوتی میان حکومت شاهرخ و تیمور وجود داشت .

38

دو علت انقراض ایلخانان را نام ببرید .

39

چرا دوره سلجوقیان را عصر وزرای بزرگ نامیده اند .

40

سه دشمن سلجوقیان را نام ببرید .

41

ادارات  قدیم را چه می نامیدند .

42

کسانی که در دیوان ها  کار می کردند چه می نامیدند .

43

دانمشندان معروف دوره اسلامی ایران را نام ببرید .

44

چه عاملی باعث پیشرفت هنر معماری ایرانیان گشت .

45

مظاهر هنر ایرانیان را نام ببرید .

46

خواجه رشید الدین فضل ا... وزیر کدام ایلخان معروف بود .

47

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید .

الف ) ارگ     ب ) کاروانسرا       ج ) زمین وقفی           د ) محتسب

48

وزیر در کشور چه نقشی داشت و از میان چه افرادی انتخاب می شد .

49

بزرگترین اشتباه سلطان محمد خوارزمشاه چه بود و چرا ؟

50

 سئوالات نوبت اول سال دوم راهنمایی

1-  ابوبکر چگونه به خلافت رسید .

2- ابوبکر چند سال خلافت کرد . 2 سال

3- مهم ترین پایگاه رومیان کجا بود. شام

4- اقدامات مهم عمر را بنویسید . حمله به ایران تصرف شام و فلسطین و مصر –ساخت دیوان و تاریخ هجری

5- در زمان عمر چه نواحی فتح شد . مصر – ایران و فلسطین وشام

6- عمر چه کسانی را برای خلافت بعد از خود در شورا  قرار داد . علی –عثمان و عبدالرحمن

7- منشی عثمان که بود . مروان حکم

8- مردم کدام نواحی علیه عثمان شورش کرده بودند.مصر عراق کوفه بصره

9-   علی (ع)  در زمان خلافت دچار چه مشکلاتی بودند . عه ای به ناحق اموال نامشروع جمع کرده بودند . حاکمان نالایق حکومت می کردند – بین عرب و غیر عرب فرق قائل می شدند

10- کدام قسمت از ایران در زمان عثمان فتح نشد . سواحل دریای خزر

11- جنگ های علی را بعد از خلافت نام ببرید . جمل-نهروان - صفین

12- چرا علی (ع) کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد ؟ چون موقعیت مناسبی بین ایران و شام و حجاز داشت و می خواست بخصوص به شام نزدیک باشد

13- سردار سپاه امام علی که بود ؟ مالک اشتر

14- فرمانده سپاه امام حسن را نام ببرید . عبیدا.. عباس

15- شرایط صلح امام حسن با معاویه را نام ببرید . خود را امیرالمؤمنین ننامد و برای خود جانشین تعیین نکند .

16- آخرین اقدام معاویه برای تبدیل خلافت به سلطنت چه بود .  جانشینی فرزندش یزید

17-کدام نواحی بدنبال قیام امام حسین علیه بنی امیه قیام کردند . ایران عراق-  مدینه - مکه

18- بی رحم ترین مأ مور بنی امیه که بود حاکم کجا بود .حجاج ابن یوسف –ایران وعراق

19- مهم ترین علت سقوط بنی امیه را نام ببرید .قیام امام حسین

20- اقدامات مهم منصور عباس کدام بود . ساخت بغداد- قتل ابومسلم –شهادت امام جعفر صادق

21- علت اصلی قدرتمندی عباسیان در زمان هارون چه بود / خاندان برمکیان

22- کدام امام شیعه توسط هارون به شهادت رسید . امام موسی کاظم

23- هدف های مأ مون از ولیعهد کردن امام رضا (ع) چه بود ؟

24- دو دلیل ضعف عباسیان را نام ببرید .

25-اولین حکومت مستقل ایر انی بعداز اسلام چه نام داشت . طاهریان

26- امیر به چه کسی گفته می شد .

27- آخرین امیر طاهری که بود و بدست چه کسی از بین رفت .محمد طاهر بدسا یعقوب لیث

28- عیاران به چه گروهی می گفتند .

29- دو وزیر و دو دانشمند زما ن سامانیان را نام ببرید بلعمی و جیهانی – ابوعلی سینا – ابوریحان بیرونی

30- سپهسا لا ران چه کسانی بودند و چرا ساما نیان را ضعیف ساختند .

31- مازیار و بابک هر کدام در کجا قیام کردند . آذربایجان – مازندران (طبرستان )

32-. در باره قیام بابک توضیح دهید .

33- شاعر معروف زمان سامانی که بود . رودکی

34- پایتخت حکومت های طاهری  نیشابور.. سامانی بخارا... و صفاری کجا بود ..... زرنگ

35-علت اصلی مشکلات سامانیان چه بود ؟ دخالت های سپهسالاران

36- مشهور ترین سران علویان را نام ببرید (داعی کبیر و ناصر کبیر )

37- از انقراض علویان کدام سلسله ها بوجود آمد ؟ آل زیار و آل بویه

38- مؤ سس آل زیار که بود و کجا ها را تصرف کرد . مرداویج

39- چرا آل بویه به بغداد حمله کرد و این حمله چه نتیجه ای داشت ؟چون دشمن عباسیان بودند – احمد به بغداد حمله کرد و خلیفه را به زندان انداخت و تا کی قرن خلفای عباسی از آل بویه اطاعت می کردند 

40- مشهور ترین امیر دیلمی که بود و چه اقداماتی انجام داد ؟ عضدالدوله – ساخت بند امیر بر رودخانه کر – بیمارستان عضدی در بغداد
برچسب ها: نمونه سوال تمام دروس تاریخ دوم راهنمایی، نمونه سوال، تاریخ، دوم راهنمایی،
[ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 ] [ 09:13 ب.ظ ] [ علی یعقوبیان ]
درباره وبلاگ

سلام ؛ قصد من از ساخت این وبلاگ کمک به دانش آموزان سرار ایران در مقطع راهنمایی و دبیرستان در مورد درس هایشان است. ما در اینجا انواع نمونه سوال ها ، جواب فعالیت ها و تمرین ها ، شرح آزمایش ها ، عکس و فیلم آموزشی ، پاورپوینت ، حتی بازی و نرم افزار ، دانلود گذاشتن کتاب های درسی ، نکات درسی و آموزش آنلاین ، سوالات المپیادی و تیز هوشان و امکانات دیگر را در این وبلاگ قرار میدهیم . نظرات و انتقاد هایتان را همین جا اعلام کنید. با تشکر از شما دانش اموزان عزیز
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
ساعت

تحلیل آمار سایت و وبلاگ