تبلیغات
تحقیق درسی ، اموزش ، حل تمرین های کتاب ، نمونه سوال و ....

تحقیق درسی ، اموزش ، حل تمرین های کتاب ، نمونه سوال و ....
 
نویسندگان
نظر سنجی
به نظر شما مطالب وبلاگ بیشتر باید در چه موضوعی باشد؟

پیوند های برتر

مونه سئوالات تاریخ سال دوم راهنمایی

سئوالات درس اول

 

1- فتح ایرا ن در زمان  کدام خلیفه صورت گرفت .

2- عمر به صلاحدید چه کسی سال  هجرت پیامبر ( ص ) را به عنوان مبدأ تاریخ اسلام  قرار داد .

3- کدام سرزمین یکی از پایگاه های مهم رومیان بود .

4- نام منشی عثمان که در همه امور دخالت داشت چه بود .

5-  پس از وفات پیامبر ( ص ) چه کسی به مقام خلافت رسید .

6- اولین کسانی که با علی ( ع) بیعت کردند چه کسانی بودند .

7- ابوبکر چه کسی را به حانشینی خود تعیین کرد .

8- دو جنگ معروف مسلمانان با سا سا نیان را نام ببرید .

9- چرا پس از ان که ابوبکر خلیفه شد حضرت علی ( ع) سکوت نمود .

10-در زمان عثمان چه قسمت هایی از ایران فتح نشد .

11- حضرت علی ( ع) در ابتدای خلافت دچار چه مشکلاتی بودند .

12- عبدالرحمن عوف برای بیعت باعلی (ع) چه شرایطی را  پیشنهاد کرد

13- مهم ترین خطراتی که پس از خلافت ابوبکر وجود داشت را بنویسید .

14- چه کسانی در تحریک علیه عثمان شرکت داشتند .

15- اعضای شورایی که عمر برای تعیین خلیفه تعیین کرده بود نام ببرید .

16- چه کسانی در آغاز خلافت ابوبکر از بیعت با او سر زدند ؟

17- چه عاملی باعث شورش مردم در زمان عثمان شد .

18- ابوبکر از مهاجرین بود یا از انصار ؟

19-چرا بعضی از نزدیکترین یاران پیامبر ( ص) در ابتدا با ابوبکر بیعت نکردند دو نفر از انان را نام بیرید .

20- مردم چه مناطقی بر علیه عثمان دست به شورش می زدند .


سئوالات درس دوم

1-  ما جرا ی حکمیت در کدام جنگ مطرح شد .

2- جنگی که بین امام علی ( ع) و معاویه روی داد چه نام داشت .

3- علی (ع) در 19 رمضان سال جهلم هجری بدست یکی از خوارج بنام ...................... در مسجر کوفه ضربت خورد .

4- علت اصلی جنگ جمل چه بود .

5- حضرت علی ( ع) کدام شهر را به عنوان مرکز خلافت خود قرار دا د چرا ؟

6- علی (ع) در چه تاریخی و بدست چه کسی به شهادت رسید .

7- برادر عایشه که از اصحاب علی (ع) بود  چه نام داشت .

8- جنگ ها ی حضرت علی را بعد از خلافت نام ببرید .

9- یک شباهت بین جنگ های نهروان و جمل را بنویسید .

10- صلح اما م  حسن و معاویه چه فوا یدی برای اسلام داشت .

11- کدام اقدام معاویه باعث اختلاف در سپاهیان امام حسن( ع) شد . شرایط صلح امام حسن (ع) با معا ویه را بنویسید .

12- جنگ نهروان بین علی (ع) و چه گروهی روی داد .

13- نخستین جنگی که بین علی (ع) پس از خلافت  انجام داد چه نام داشت و چرا به این نام خوانده شد .

14- سر انجام محمد ابن ابی بکر و مالک اشتر را بنویسید .

15- فرمانده سپاه امام علی و امام حسن چه کسانی بودند .

16- خوارج چه کسانی بودند و چرا امام علی (ع) با آنان به جنگ پرداخت ؟

17- هدف اصلی معاویه چه بود و برای رسیدن به آ ن چه می کرد .

18- به چه علتی امام علی (ع) معاویه را از حکومت شام بر کنار کرد .

 


سئوالات درس سوم

1- آخرین اقدام معاویه برای تبدیل خلافت به سلطنت چه بود ؟

2- چه کسی مأ مور یت داشت تا  امام  حسین و یارا نش را به محاصره در آورد ؟

3- سنگ دل ترین مأ مور بنی امیه که بود ؟

4- چه کسی آخرین خلیفه بنی امیه ( مروان حمار ) را شکست داد ؟

5- در دمشق حضرت ......... و امام .............. با ایراد سخنرانی های کوبنده حقیقت واقعه کربلا را روشن کردند .

6- پس از یزید ............ به حکومت رسید .

7- مهمترین علل سقوط بنی امیه قیام .................. بود .

8- در کوفه هیجده هزار نفر برای خلافت امام حسین ( ع) با .................. بیعت کردند .

9- مهمترین قیام هایی که بعد از واقعه کربلا بر علیه بنی امیه روی داد را نام ببرید .

10- چرا امام حسین مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد .

11- علل سقوط بنی امیه را بنویسید .

12- معاویه با انجام چه کارهایی خلافت را به سلطنت تبدیل کرد .

13- چرا امام حسین با یزید بیعت نکرد .

14- یکی از سرداران این زیاد که در ابتدا ی جنگ به امام حسین پیوست .

15- چه کسی عده زیادی را در خراسان بر علیه بنی امیه  به دور خود جمع کرد .

16- کدام یک از امامان معارف اسلامی را در اوخر حکومت بنی امیه گسترش داد .

17- دشمنی اصلی حجاج و بنی امیه با چه کسانی بود .

18- چرا بر ضد بنی امیه قیام های زیادی صورت می گرفت .

 

 

سئوا لات در س چهارم

1- دستور قتل ابومسلم را چه کسی صادر کرد .

2- امام موسی کاظم ( ع) در زمان کدام خلیفه عباسی یه شهادت رسید .

3- بنای شهر بغدا د توسط  کدام  خلیفه صورت گرفت .

4- کدامیک از خلفای  عباسی امام رضا (ع) را به ولیعهدی بر گزید .

5-  امام رضا (ع) توسط کدام خلیفه عباسی به شهادت رسید .

6-  مهمترین قیامی که به خونخواهی ابومسلم روی داد کدام بود .

7- کدامیک  از خلفای ینی عباس دستور قتل برمکیان را صادر کرد .

8- منصور چون در ابتدا از قدرت ............ می ترسید او را با حیله و ناجوانمردانه به قتل رسانید .

9- برمکیان سمت وزارت .............. را بر عهده داشتند.

10- نخستین کسی که از عباسیان به حکومت رسید .

11- امام موسی کاظم بدستور ................ به شهادت رسید .

12-امام جعفر صادق (ع)  در اوایل حکومت بنی عباس زندگی می کرد .

13- سردار ایرانی مأ مون ................ نام داشت .

14-  .............. خلیفه عباسی تقریباً تمامی قیام های شعیان را سرکوب کرد .

15- چرا مأ مون امام رضا (ع) را از مدینه  به خراسان آورد .

16- دلایل ضعف عباسیان را نام ببرید .

17- علت عظمت و قدرت  حکومت عباسیان چه بود .

18- بر مکیان چه  کسانی  بودند .

19- مشهورترین خلیفه عباسی را نام ببرید .

20- عباسیان چکونه به خلافت رسیدند .

 

سئوالات درس پنجم

1- پایتخت سلسله سا مانیان کدام است .

2- بلعمی و جیهانی از وزیران مشهور کدام دوره هستند .

3- سپهسالاران فرماندهی سپاه ................ بودند

4- مازیار در چه شهری دست به قیام زد .

5- مؤ سس سلسله صفاریان که بود .

6- شاعر دوره سامانی چه کسی بود .

7- چه کسی در آذربایجان بر علیه خلیفه عباسی دست به قیام زد .

8- اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از اسلام را چه کسانی تأ سیس کردند .

9- ابو علی سینا وزیر کدام دولت بود و در کدام دوره زندگی میکرد .

10- از معرو فترین سپهسالاران سامانی ............. بود .

11- در دولت سامانیان جای وزیران بزرگ را .............. گرفتند .

12- مأ مون یکی از معروفترین سرداران خود به نا م ..........  را به عنوان  ............. به خراسان فرستاد .

13-  یعقوب از گروه ................ بود و سلسله ای که تشکیل داد  ................ نامیده شد .

14- یعقوب در ابتدا  .............. بود .

15- مؤ سس سلسله سامانیان  و پایتخت و یکی از وزیران معروف  این دولت را  نام ببرید .

16- سپهسا لاران چه کسانی بودند و معروفترین آنان  را نام ببرید .

17- عیاران به چه گروهی  می گفتند و رهبری آنان را چه کسی بر عهده داشت .

18-  دانشمندان دوره سامانیان را نام ببرید .

19- حکومت طاهریان در کدام منطقه بود و پایتخت آن چه شهری بود .

20- آخرین امیر طاهری که بود و با حمله چه کسی از بین رفت .

21- قیام مازیار بدست چه دولتی از بین رفت .

22- چرا خلیفه میان امیر اسماعیل سامانی و عمرو لیث اختلاف ایجاد می کرد .

23-  سلسله سامانی بدست چه کسانی از بین رفت .

24-  در زمان عباسیان امیر به چه کسی گفته می شد .

25-  مهمترین سرزمینی که برای آنجا امیر فرستاده میشد کجا بود چرا ؟

سئوالات درس ششم

1-  مشهورترین  فرمانروای دیلمی چه نام داشت .

2- پایتخت  مردآویج کدام شهر  بود .

3- علویان طبرستان   بدست کدام سلسله  از میان رفتند .

4- علویان  چه کسانی را به دین اسلام وارد ساختند

5- مؤ سس آل زیار که بود .

6-  ابو علی سینا در اواخر عمر  وزیر  یکی از شاهزادگان .............  بود .

7-  مشهورترین سران  علویان را  نام ببرید

8- پس از مرد آویج برادرش ................. به حکومت آل زیار رسید .

9-ناصر کبیر و داعی کبیر از مشهورترین سران ....................... بودند

10- از روزگاران قدیم به قسمت کوهستانی گیلان ................. و ساکنان آن را ................. می گفتند .

11- به دستور عضدالدوله بر رودخانه کُر در ............... سدی ساختند که  به ..................... معروف است . 

12- بیمارستان عضدی را ..........................  در بغداد  تأ سیس کرد .

13- از سرداران دیلمی بودم که در خدمت علویان بودم بعد ها حکومت مستقلی را تشکیل دادم  . من  کیستم :

14- چرا مرد آویج دستور داد تا بسیاری از آداب و رسوم  درباری ایران باستان را دوباره احیا ء کنند .؟

15- مهمترین اقدامات امیر عضد الدوله دیلمی را نام ببرید .

16- علویان طبرستان از نوادگان چه کسی بودند .

17-  مرد آویج که بود و چه آرزویی داشت .

18-  کدام یک از برادران آل بویه توانست به بغداد حمله کند نتیجه آن چه بود .

19-  علوی یعنی چه ؟

 

 

 

 
 

 

نمونه سئوالات سال دوم راهنمایی میان نوبت دوم جهت خود آزمایی

فاتح جنگ ملازگرد چه کسی بود ؟

1

  شاهرخ کدام شهر را مرکز هنرمندان و دانشمندان قرار داد ؟

2

کمال الدین بهزاد از معروفترین نقاشان کدام دوره به شمار می رفت ؟

3

ترکان مجموعه قبایلی بودند که وجه مشترک آنها ..................... و زندگی دامداری بود .

4

 مشهورترین فرمانروای غزنوی سلطان .................. بود .

5

بنبان گذار سلسله ی سلجوقیان ..................... نام داشت .

6

مشهور ترین وزیر دوره ی سلجوقی .......... است که از بنا های مهم او  مدارس ............... بود

7

هلا کوخان پس از فتح ایران ............... پایتخت خود قرار داد و سلسله ای را تأ سیس کرد که به ........... شهرت یافت .

8

همسر شاهرخ به نام .......... د رشهر مشهد مسجد ..... را بنا کرد .

9

 در ایران پس از اسلام شهر های مرو ................... و ............... شهرت جهانی داشتند .

10

در اثر حمله ی هلا کوخان مغول اسماعیلیان سر کوب شدند . ص (              ) غ (         )

11

طغرل توانست در جنگ دندانقان سلطان مسعود غزنوی را شکست دهد . ص (       )   غ (     )

12

چرا پس از ملکشاه ونظام المک طوسی قلمرو سلجوقیان تجزیه شد .

13

علت عدم موفقیت سلطان سنجر در حفظ قدرت سلجوقیان چه بود .

14

چرا دولت خوارزمشاهیان دارای بنیان های محکم و استواری نبود .

15

بهانه ی حمله ی چنگیز خان برای لشکر کشی به ایران چه بود .

16

چرا فرزندان چنگیز خان پس از مرگ او تصمیم گرفتند بار دیگر به ایران حمله کنند .

17

خواجه رشید الدین فضل ا... وزیر کدام یک  از ایلخانان بود و در زمان او کشور چگونه اداره می شد .

18

آخرین ایلخانان مغول چه کسی بود و چرا پس از مرگش قلمرو او میان سر داران مغول تجزیه شد .

19

دولت سر بداران چگونه تأسیس شد .

20

چرا مسلمانان توانستند پیشرفت های علمی بسیاری داشته باشند .

21

در دوره سلجوقیان اتابک  چه کسی بود و چه وظایفی داشت .

22

دو برادر که ریاست قیام سر بداران را بر عهده داشتند را نام ببرید .

23

پایتخت ملکشاه :

24

مر کز حکومت علویان :

25

در قدیم به قسمت کوهستانی گیلان می گفتند .

26

مرداویج کار خود را با تصرف کدام نواحی آغاز کرد .

27

رودکی شاعر معروف ایرانی در کدام دوره می زیست .

28

پس از شیخ خلیفه شاگردش  ......................... را استاد را در پیش گرفت .

29

در زمان سلجوقیان رهبری اسماعیلیان را شخصی به نام ................ بر عهده داشت .

30

با حمله ی هلا کوخان به بغداد حکومت عباسیان منقرض شد .

31

مسلمانان به فرماندهی صلاح الدین ایوبی بیت المقدس را باز پس گرفتند .

32

دو وزیر معروف ایلخانان را نام  ببرید

33

خصوصیات قرون وسطی را بنویسید .

34

من کیستم : از جمله کسانی هستم که در مقابل مغولان ایستادگی کردم و در چندین جنگ مغولان را شکست دادم اما سر انجام از چنگیز خان شکست خوردم .

35

چه کسی مردم را بر علیه مغولان به قیام دعوت می کرد و سر انجام بدست مغولان به دار آویخته شد .

36

آخرین ایلخان مغول که بود و چرا بعد از او سلسله ایلخانان از بین رفت .

37

چه تفاوتی میان حکومت شاهرخ و تیمور وجود داشت .

38

دو علت انقراض ایلخانان را نام ببرید .

39

چرا دوره سلجوقیان را عصر وزرای بزرگ نامیده اند .

40

سه دشمن سلجوقیان را نام ببرید .

41

ادارات  قدیم را چه می نامیدند .

42

کسانی که در دیوان ها  کار می کردند چه می نامیدند .

43

دانمشندان معروف دوره اسلامی ایران را نام ببرید .

44

چه عاملی باعث پیشرفت هنر معماری ایرانیان گشت .

45

مظاهر هنر ایرانیان را نام ببرید .

46

خواجه رشید الدین فضل ا... وزیر کدام ایلخان معروف بود .

47

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید .

الف ) ارگ     ب ) کاروانسرا       ج ) زمین وقفی           د ) محتسب

48

وزیر در کشور چه نقشی داشت و از میان چه افرادی انتخاب می شد .

49

بزرگترین اشتباه سلطان محمد خوارزمشاه چه بود و چرا ؟

50

 سئوالات نوبت اول سال دوم راهنمایی

1-  ابوبکر چگونه به خلافت رسید .

2- ابوبکر چند سال خلافت کرد . 2 سال

3- مهم ترین پایگاه رومیان کجا بود. شام

4- اقدامات مهم عمر را بنویسید . حمله به ایران تصرف شام و فلسطین و مصر –ساخت دیوان و تاریخ هجری

5- در زمان عمر چه نواحی فتح شد . مصر – ایران و فلسطین وشام

6- عمر چه کسانی را برای خلافت بعد از خود در شورا  قرار داد . علی –عثمان و عبدالرحمن

7- منشی عثمان که بود . مروان حکم

8- مردم کدام نواحی علیه عثمان شورش کرده بودند.مصر عراق کوفه بصره

9-   علی (ع)  در زمان خلافت دچار چه مشکلاتی بودند . عه ای به ناحق اموال نامشروع جمع کرده بودند . حاکمان نالایق حکومت می کردند – بین عرب و غیر عرب فرق قائل می شدند

10- کدام قسمت از ایران در زمان عثمان فتح نشد . سواحل دریای خزر

11- جنگ های علی را بعد از خلافت نام ببرید . جمل-نهروان - صفین

12- چرا علی (ع) کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد ؟ چون موقعیت مناسبی بین ایران و شام و حجاز داشت و می خواست بخصوص به شام نزدیک باشد

13- سردار سپاه امام علی که بود ؟ مالک اشتر

14- فرمانده سپاه امام حسن را نام ببرید . عبیدا.. عباس

15- شرایط صلح امام حسن با معاویه را نام ببرید . خود را امیرالمؤمنین ننامد و برای خود جانشین تعیین نکند .

16- آخرین اقدام معاویه برای تبدیل خلافت به سلطنت چه بود .  جانشینی فرزندش یزید

17-کدام نواحی بدنبال قیام امام حسین علیه بنی امیه قیام کردند . ایران عراق-  مدینه - مکه

18- بی رحم ترین مأ مور بنی امیه که بود حاکم کجا بود .حجاج ابن یوسف –ایران وعراق

19- مهم ترین علت سقوط بنی امیه را نام ببرید .قیام امام حسین

20- اقدامات مهم منصور عباس کدام بود . ساخت بغداد- قتل ابومسلم –شهادت امام جعفر صادق

21- علت اصلی قدرتمندی عباسیان در زمان هارون چه بود / خاندان برمکیان

22- کدام امام شیعه توسط هارون به شهادت رسید . امام موسی کاظم

23- هدف های مأ مون از ولیعهد کردن امام رضا (ع) چه بود ؟

24- دو دلیل ضعف عباسیان را نام ببرید .

25-اولین حکومت مستقل ایر انی بعداز اسلام چه نام داشت . طاهریان

26- امیر به چه کسی گفته می شد .

27- آخرین امیر طاهری که بود و بدست چه کسی از بین رفت .محمد طاهر بدسا یعقوب لیث

28- عیاران به چه گروهی می گفتند .

29- دو وزیر و دو دانشمند زما ن سامانیان را نام ببرید بلعمی و جیهانی – ابوعلی سینا – ابوریحان بیرونی

30- سپهسا لا ران چه کسانی بودند و چرا ساما نیان را ضعیف ساختند .

31- مازیار و بابک هر کدام در کجا قیام کردند . آذربایجان – مازندران (طبرستان )

32-. در باره قیام بابک توضیح دهید .

33- شاعر معروف زمان سامانی که بود . رودکی

34- پایتخت حکومت های طاهری  نیشابور.. سامانی بخارا... و صفاری کجا بود ..... زرنگ

35-علت اصلی مشکلات سامانیان چه بود ؟ دخالت های سپهسالاران

36- مشهور ترین سران علویان را نام ببرید (داعی کبیر و ناصر کبیر )

37- از انقراض علویان کدام سلسله ها بوجود آمد ؟ آل زیار و آل بویه

38- مؤ سس آل زیار که بود و کجا ها را تصرف کرد . مرداویج

39- چرا آل بویه به بغداد حمله کرد و این حمله چه نتیجه ای داشت ؟چون دشمن عباسیان بودند – احمد به بغداد حمله کرد و خلیفه را به زندان انداخت و تا کی قرن خلفای عباسی از آل بویه اطاعت می کردند 

40- مشهور ترین امیر دیلمی که بود و چه اقداماتی انجام داد ؟ عضدالدوله – ساخت بند امیر بر رودخانه کر – بیمارستان عضدی در بغداد
برچسب ها: نمونه سوال تمام دروس تاریخ دوم راهنمایی، نمونه سوال، تاریخ، دوم راهنمایی،
[ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 ] [ 09:13 ب.ظ ] [ علی یعقوبیان ]
درباره وبلاگ

سلام ؛ قصد من از ساخت این وبلاگ کمک به دانش آموزان سرار ایران در مقطع راهنمایی و دبیرستان در مورد درس هایشان است. ما در اینجا انواع نمونه سوال ها ، جواب فعالیت ها و تمرین ها ، شرح آزمایش ها ، عکس و فیلم آموزشی ، پاورپوینت ، حتی بازی و نرم افزار ، دانلود گذاشتن کتاب های درسی ، نکات درسی و آموزش آنلاین ، سوالات المپیادی و تیز هوشان و امکانات دیگر را در این وبلاگ قرار میدهیم . نظرات و انتقاد هایتان را همین جا اعلام کنید. با تشکر از شما دانش اموزان عزیز
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
ساعت

تبلیغات
تحلیل آمار سایت و وبلاگ