تبلیغات
تحقیق درسی ، اموزش ، حل تمرین های کتاب ، نمونه سوال و ....

تحقیق درسی ، اموزش ، حل تمرین های کتاب ، نمونه سوال و ....
 
نویسندگان
نظر سنجی
به نظر شما مطالب وبلاگ بیشتر باید در چه موضوعی باشد؟

پیوند های برتر


توجه : اگر در نوشته ها اختلال یا جواب تكراری می بینید  یا چند درس نیامده پوزش می طلبم چون جمع اوری انها برای ما كار دشواری بوده است . 

پاسخ نوشتن های درس اول

- برای هر یک از واژه های زیر یک معادل بنویسید

رسول ( پیامبر)                                                                     خصلت(خوی)

مظلوم (ستم دیده)                                                               آبشخور(آبخور)

گنجینه (مخزن)                                                                     سعادت(خوش بختی)

 

-هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید.

متعال(تعالی)                                                                         ظاهر(مظهر)

ظالم(مظلوم-ظلم)                                                                 نصرت(منصور-ناصر)

مسلمان (مسلم-سلام)

۳-نام اجزای مشخص شده ی جمله های زیر را بنویسید.

-هم نشین نیک، بهتر از تنهایی است.(نهاد)،(مسند)

-انقلاب اسلامی ، پرتو امیدی را در دل مردم تاباند. (نهاد)،(مفعول)،(فعل غیر ربطی)

-ما باید مظلوم را یاری کنیم.(نهاد)،(مفعول)

جواب نوشتن درس دوم

یک تشبیه و دو تشخیص از درس بیابید و بنویسید

تشبیه:هم تو گل های این باغ را می شناسی                       هم تمام شهیدان تو را می شناسند

تشخیص:چشمه های خروشان تو را می شناسند                  موج های پریشان تو را می شناسند

قافیه و ردیف شعر دوم درس را پیدا کنید و بنویسید

ردیف: آمد                                               قافیه: جا ن – می کشان – جان- آسمان- جهان

 جدول را کامل کنید

دروازه ی آن در درس سوم آمده است:آسمان

 یکی از پیشوند ها:با

 مشق میان تهی:مق

نشانه ی مفعول :را

 بخشی از نام فصل کتاب های دوم راهنمایی:انقلاب اسلامی

 اگر بر عکس بخوانید کتابتان با آن آغاز می شود:شیاتس

 فصلی که سر آمد:غریبی

 مترادف اصحاب:یاران

 جهت:سو

نام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام قلب قرآن یاد شده است:یس

یکی از ضمایر:او

گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند       جوانان سعادتمند پند پیر دانا را:نصیحت

بقیه در ادامه مطلب

 

جواب نوشتن درس سوم

درمتن زیر،فعل های قابل حذف رامشخص ومتن رابازنویسی کنید. .

جبهه هاسرشارازایمان بودوعشق بود.رزمندگان نمازمی خواندندوقرآنمی خواندند.شبهای جبهه برگونه هااشک می نشست وبرلب هازمزمه ی دعامی نشست.

بازنویسی:جبهه هاسرشارازایمان بودوعشق.رزمندگان نمازمی خواندندوقرآن.شبهای جبهه برگونه هااشک می نشست وبرلب هازمزمه ی دعا .

- نمونه ای از " گفتگوباخود" و "گفتگو بادیگران" رابنویسید .

گفتگوباخود:به هر جا می‌نگرم، درختی رنگین می‌بینم که چون شاهزاده‌خانمی آینه به دست، محو تماشای خودش ایستاده.

گفتگوبادیگران: وقتی به یکی نگاه می کنی,

باید پنجاه درصد از چیزی که هستش رو ببینی

و اینکه بخوای بقیه اش رو بدونی

همه چیز رو نابود کردی

جواب نوشتن درس چهارم

-فرهنگ (جمله ی نهی) :مبادا با اعمال خویش پایمان را بر فرهنگ دیرینه ی کشور خود بگذاریم.

-انحطاط(جمله ی پرسشی) :چراگاهی اوقات بااعمال زشت وغفلتهایما ن مملکت خویش را به انحطاط میکشانیم ؟

-شرارت امیز(جمله عاطفی) :آهو با آن چشمان شرارت آمیز خودچه زیبا مرا به خویش جذب میکند !

-مقهور(جمله ی خبری) :درجهان هستی تمامی آفرینش های پروردگار مقهور عظمت وزیبایی اوست.

-سه جمله مثال بزنید که درآنهافعل مضارع درمعنای فعل ماضی به کارر فته باشد .

اول:حضرت علی (ع)میفرماید:گناه نکردن آسانتراست ازتوبه کردن .

دوم: :حضرت علی (ع)میفرماید:ازنادانی همین بس توراکه به دانشت ببالی .

سوم: رسول اکرم (ص)میفرماید:هیچ چیز در نامه ی اعمال سنگین ترازخو.ش اخلاقی نیست

نوشتن درس پنجم

 ۱-یکی از تشبیهات شعر اوحدی مراغه ای را بنویسید ، عناصر تشبیه را مشخص کنید و رابطه های

آن ها را توضیح دهید.

نیست آب حیات جز دانش نیست باب نجات جز دانش

دانش(مشبه)همچون(ادات تشبیه) آب حیات(مشبه به) زندگی بخش است(وجه شبه)

دانش(مشبه) مانند(ادات تشبیه) باب نجات(مشبه به) رهایی بخش است(وجه شبه)

۲-شکل دوم کلمات زیر را بیابید.

آشیانه : آشیان جاروب:جارو میهمان: مهمان

نوشتن درس ششم

۱- چند کلمه ی هم معنا در درس پیدا کنید و بنویسید.

بلا: مشقت نمایان : پدیدار نیت: حاجت

شاد : شادکامی آفت : بلا خرد:فراست

۲- جدول زیر را کامل کنید.

ماضی استمراری (امروز): می گفتم ، می سپردند، می نهاد ، می نوشتند

ماضی استمراری (قدیم): گفتمی ، سپردندی ، بنهادی ، نوشتندی

نوشتن درس هفتم

۱- ترکیب های وصفی و اضافی شعر را بنویسید.

ترکیب اضافی:دامن صحرا - تماشای بهار - خداوند دل - گوی سعادت - مرغان سحر - خواب جهالت -

سر غفلت - حقه یاقوت - شکر انعام - گل صد برگ - تقدیر عزیز(منظور خداست)

ترکیب وصفی: خوشه ی زرین - میوه ی الوان - نقش عجب

۲-مفرد جمع های مکسر "مواعظ ، الوان ، اسرار "چیست ؟

مواعظ :موعظه الوان : لون اسرار : سر

۳-واژه های متضاد درس را پیدا کنید و در کنار هم بنویسید.

لیل و نهار-خواب و بیدار-راست و کج-گل و خار

۴-از زبان بلبلی که بر شاخسار با خدای خود راز و نیاز می کند یک بند بنویسید.

خداوندا کمکم کن تا در مقابل ناتوانی هایم توانا شوم از بلا ها دورم نگه دار ، من جثه ای کوچک دارم ،

ولی دلی بزرگ به اندازه ی دریا که مهر تو در آن وجود دارد

۵-مفهوم "ما اکثر العبر و اقل الاعتبار"با کدام بیت پیوند معنایی دارد؟ توضیح دهید.

عبرت ها زیاد است و عبرت پذیران اندک . بابیت سوم این بیت نشان می دهد که با وجود شگفتی های

فراوان در جهان هستی کسانی که عبرت پذیر هستند بسیار اندک اند.

نوشتن درس هشتم

۱-با توجه به آن چه در کتاب علوم دوره ی دوم راهنمایی درباره ی زمین خوانده اید ، یک بند درباره ی شگفتی های آفرینش در زمین بنویسید.

زمین ، که خداوند متعال آن را در شش روز ساخته است لایه لایه است و مرکز آن بسیار گرم و داغ است برخی از مواد درون زمین خمیری شکل هستند تا به حال فکر کرده اید که چگونه خداوند متعال از زمین سخت ، دانه ای می رویاند؟و چگونه جویبار های آبی از زمین روان کرده است که هرکدام نشانه ی حیات اوست.

۲.-متن کهن زیر را به نثر امروزی برگردانید.

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. (گلستان سعدی)

نعمت های فراوان خدا مانند باران شامل خال همه شده و سفره ی نعمت بی پایانش همه جا پهن شده است.

بزرگی را پرسیدند که دل کی خوش بود ؟ گفت: آن وقت که او در دل ما بود.

از بزرگی پرسیدند کی انسان شادو خوشحال و سرزنده است؟ گفت آن زمان که ما به یاد خدا باشیم

نوشتن درس نهم

۱- سه جمله ی غیر ساده از متن بیابید و بنویسید.

۱-این ارتباط وابسته به نیاز درونی است که به نوجوان کمک می کند تا به خود شناسی برسد

۲- دیگران زبان نقد او و پنجره هایی هستند که در برابر دیدگان پرسشگر وی گشوده شده اند.

۳- دوستان واقعی راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی هستند.

۲- مترادف وا‍‍ژه های زیر را از درس بیابید

غرور (خوسپندی) سعادت (نیک بختی ) غوغا(هیاهو - پرتب و تاب)

عیب (خطا-عار) نصیحت (پند) صبر (بردباری)

۳-پنج واژه ی ساده از درس بیابید و با آن ها درباره ی نوجوانی یک بند بنویسید.

نوجوانی دوره ای پر تب و تاب است. تولدی دوباره برای انسان . نوجوان در این دوره نیاز به دوستان خوب دارد و معاشرت با دوستان ناباب صدماتی غیر قابل جبران وارد می کند. نوجوان باید برای آینده اش برنامه ریزی کند و نهایت اسژتفاده را از فرصت جوانی ببرد تا در سابه ی تلاش به نیک بختی برسد.

نوشتن درس یازدهم

۱-مترادف کلمات زیر را بنویسید.

معاش:زندگی متعالی : بلند مرتبه معصیت : گناه

مصر : پافشاری طریقت : راه و روش

۲- مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید.

اصحاب : صاحب لحظات : لحظه مصائب : مصیبت

تصویر : تصاویر خصال :خصلت عاقل : عقلا

تجربه : تجارب فایده : فواید خلق : اخلاق

خلق : خلایق

۳-بیت زیر را با رعایت انسجام مطالب در یک بند توصیف کنید.

"دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد."

دیدار با دوست قدیمی که سالهاست او را ندیده ای مانند گنجی است که بعد از سال ها پیدا کرده ای و از خوشحالی همانند کسی هستی که در بیابان یکی به او آب داده است تا می توانی سعی و تلاش کن که بعد از این یک دوست خوب باشی و دیگر او را از دست ندهی زیرا دیگر همچون فرصتی به آن خوبی به دست نخواهد آمد.
برچسب ها: جواب نوشتن های سال سوم راهنمایی تا اخر درس 11، سوم راهنمایی، جواب نوشتن، ادبیات فارسی،
[ پنجشنبه 28 آذر 1392 ] [ 09:02 ب.ظ ] [ علی یعقوبیان ]
درباره وبلاگ

سلام ؛ قصد من از ساخت این وبلاگ کمک به دانش آموزان سرار ایران در مقطع راهنمایی و دبیرستان در مورد درس هایشان است. ما در اینجا انواع نمونه سوال ها ، جواب فعالیت ها و تمرین ها ، شرح آزمایش ها ، عکس و فیلم آموزشی ، پاورپوینت ، حتی بازی و نرم افزار ، دانلود گذاشتن کتاب های درسی ، نکات درسی و آموزش آنلاین ، سوالات المپیادی و تیز هوشان و امکانات دیگر را در این وبلاگ قرار میدهیم . نظرات و انتقاد هایتان را همین جا اعلام کنید. با تشکر از شما دانش اموزان عزیز
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
ساعت

تبلیغات
تحلیل آمار سایت و وبلاگ